Podmínky ochrany osobních údajů

 Privacy Policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MalovAnna s.r.o., se sídlem U Splavu 5606, Zlín 760 01, identifikační číslo: 08002207, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111357 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  (dále také „Já“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele webových stránek společnosti MalovAnna s.r.o., www.malovanna.cz, zákazníky, distributory a dodavatele informuji o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro mne důležitá, a proto se budu v našich vztazích s Vámi vždy těmito zásadami řídit. Když využíváte moje služby, je pro mě důležité, aby pro Vás zpracování Vašich informací bylo naprosto srozumitelné, transparentní a znal/a jste všechna Vaše práva.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů („Zásady“) vysvětluji:

 • jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;
 • za jakými účely a jakým způsobem budu Vaše osobní údaje zpracovávat a právní základ jejich zpracování;
 • komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • jak Vaše osobní údaje zabezpečuji;
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mne kdykoliv obrátit na e-mailové adrese malovanna.eshop@gmail.cz. Ráda Vám odpovím na jakékoliv Vaše otázky týkající se mnou prováděného zpracování osobních údajů.

 1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDU ZPRACOVÁVAT:

Zpracovávám následující informace:

 • Osobní údaje, které nám sdělujete. Jedná se zejména o osobní údaje související s plněním uzavřené smlouvy na naše produkty, dále když nás kontaktujete (ať už prostřednictvím webových stránek či jinak) a zasíláte nám žádosti a podněty, když nám jinak dodáte nebo vyplníte určité údaje o sobě nebo o Vaší společnosti, když nám poskytujete osobní údaje pro účely fakturace nebo při hlášení škodních událostí. Jedná se zejména tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení nebo obchodní firma;
  • adresa nebo sídlo společnosti;
  • datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
  • telefonní číslo;
  • e-mailová adresa.
 • Osobní údaje, které získáváme, když odebíráte naše produkty. Shromažďuji informace o tom, jaké produkty od nás odebíráte a jakým způsobem využíváte naše služby, tedy od návštěvy našich webových stránek až po odebírání našich produktů. Jedná se zejména o následující informace:
  • Informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Návštěvou našich stránek dochází k zaznamenávání Vaší aktivity na webu. Využíváme technologie cookies k analyzování provozu na našich webových stránkách. Když navštívíte náš web, shromažďujeme informace o Vašem chování na webu, jako je počet navštívených stránek, délka návštěvy, navštívené stránky, opakování návštěv apod. Tyto informace nikdy nespojujeme s žádnými Vašimi osobními údaji, jako jsou údaje, které vyplníte do formulářů nebo Vaše IP adresa. Další informace o využití cookies jsou uvedené v Příloze A těchto Zásad.

Upozorňujeme, že naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let zásadně nezpracováváme.

 1. JAK VYUŽÍVÁME ZÍSKANÉ INFORMACE A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU:
  • Údaje, které nám poskytujete (sdělujete), využíváme k tomu, abych Vám mohli poskytovat naše služby a produkty, abychom Vás kontaktovali, poskytli Vám informace, o které jste nás požádal/a, nebo které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat. Shromážděné informace také využíváme k tomu, abychom Vám mohli zasílat obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, o chystaných změnách nebo nových produktech, které poskytujeme.
  • Informace shromážděné ze souborů cookies (při návštěvě našich webových stránek) využíváme k vylepšení uživatelského prostředí webových stránek a celkové kvality našich služeb. K tomu využíváme několik služeb třetích stran (viz dále příloha A – POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, včetně bodu 3.2. – Funkce třetích stran). Pokud například uložíme Vaše nastavení volby měny, budeme Vám moci zobrazit ceny zboží v požadované měně, které dáváte přednost. Při zobrazení přizpůsobených reklam nebudeme spojovat identifikátor ze souborů cookies nebo podobných technologií s Vašimi osobními údaji. Vaši IP adresu využíváme k identifikaci města, ze kterého navštěvujete naše webové stránky pro lepší pochopení chování návštěvníků našich webových stránek.
  • Informace získané od třetích stran (centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík) můžeme využívat při poskytování služeb a k ochraně našich právem chráněných zájmů.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle výše uvedených Zásad na základě plnění smlouvy, na základě plnění našich zákonných povinností, na základě našeho oprávněného zájmu, anebo na základě Vašeho případného souhlasu, uděleného pro konkrétní zpracování. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto Zásadách, vždy vyhodnotíme, zda je potřebný Váš souhlas. V takovém případě Vás budeme informovat a o souhlas Vás požádám.

Naše oprávněné zájmy, na jejichž základě zpracováváme Vaše osobní údaje, jsou založené na našem vzájemném vztahu. Naše oprávněné zájmy pro zpracování Vašich osobních údajů jsou zejména:

 • Vaše kontaktování a informování v rámci vzájemného obchodního styku, včetně případné realizace přímého marketingu;
 • zlepšování našich produktů, které jste si od nás zakoupil/a;
 • propagace našich služeb a produktů;
 • zjišťovaní a řešení problémů, které nastanou při konzumaci našich produktů či nespokojenosti s jejich kvalitou;
 • vytváření statistik na základě Vašich podnětů a dotazníků, které nám umožní lépe přizpůsobit naše produkty zákazníkům;
 • efektivní poskytování služeb zákaznické podpory;
 • ochrana našich i Vašich právních nároků.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Pokud si nejste jistí, zda byl souhlas se zasíláním takových sdělení udělen, nebo jej chcete odvolat, stačí, když nám zašlete e-mail s příslušnou žádostí na malovanna.eshop@gmail.com, případně na jinou adresu, ze které jste od nás obdržel/a obchodní sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

 1. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP:

Pečlivě dbáme na ochranu Vašich osobních údajů, proto osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu. Pokud předáváme třetím osobám Vaše osobní údaje, vždy tak činíme na základě adekvátní smlouvy s těmito osobami či všeobecných podmínek, abychom mohli kontrolovat, jak s Vašimi osobními údaji třetí strany nakládají.

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení poskytovatelé, jejichž služby využíváme pro zvyšování kvality našich služeb:

 • serverové, webové, cloudové nebo IT služby:
  • Shoptet s.r.o., IČ: 289 35 675, se sídlem Dvořeckého 628/8, Praha 6 - Břevnov 169 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedením u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 154209
 • služby rozesílání a balení zboží: 
  • Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 139387
 • účetní služby:
 1. PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny – poskytování služeb a produktů, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod, nebo plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může taktéž výrazně lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:

 • Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování produktů a pro zajištění chodu našeho podnikání? To zahrnuje aktivity jako je udržování a zlepšování výkonu těchto produktů, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.
 • Poskytujete nám své údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat?
 • Jsou tyto osobní údaje citlivé? Pokud ano, je obecně vhodné používat zkrácené období uchovávání dat.
 • Zavedli jsme a oznámili jsem konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.
 • Poskytl/a jste souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s Vaším souhlasem.
 • Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.
 1. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY:

Jsme si vědomi toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, je naší důležitou povinností vůči Vám. Proto se snažíme efektivně využívat co nejlepší možná bezpečnostní opatření k tomu, abychom zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do Vašich osobních údajů zabránili. Zejména budeme vždy využívat pouze ta nejmodernější technická řešení k zabezpečení našeho zpracovávání, jako například šifrování dat, složitá hesla a moderní software a budeme se v oblasti ochrany osobních údajů dále vzdělávat.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti budeme informovat, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

 1. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Ve vztahu k našemu provádění zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístupk osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz(„právo být zapomenut“);
 • právo na omezenízpracování údajů;
 • právo vznést námitkuproti zpracování;
 • právo na přenositelnostúdajů;
 • právo podat stížnostna zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost, nebo (v) odvoláte udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování založeno na tomto souhlasu.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, v případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci;

Pokud máte připomínky nebo stížnosti týkající se ochrany osobních údajů, nebo uplatňujete některé ze svých právkontaktujte nás prosím na mailovou adresu malovanna.eshop@gmail.cz.  Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

 1. ZMĚNY ZÁSAD:

Naše Zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto Zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této webové stránce http://malovanna.cz/ a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat výrazněji (v případě některých služeb můžeme změny Zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto Zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 7.12.2021

 

PŘÍLOHA A – POUŽITÍ COOKIES NA MÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

 1. Co jsou to cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

 1. Proč cookies používáme

Naše webové stránky, tak jako ostatně téměř všechny webové stránky, používají cookies k tomu, abycho Vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Konkrétně nám cookies pomáhají:

 • k tomu, aby naše webové stránky fungovaly tak, jak byste očekával/a;
 • zrychlit a lépe zabezpečit naše webové stránky;
 • umožnit Vám sdílet příspěvky na sociálních sítích;
 • neustále zlepšovat naše webové stránky;
 • učinit náš marketing efektivnějším (což nám v důsledku umožňuje poskytovat služby a produkty za cenu, za kterou je v současnosti poskytuji).

Cookies nepoužíváme k:

 • shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů;
 • předávání osobních údajů třetím stranám;
 • získání provize z prodeje.

O všech cookies, které používáme, se můžete dozvědět níže.

 1. Více informací o cookies
  • Cookies použité ke správnému fungování webu

Některé cookies používáme k tomu, aby naše webová stránka mohla správně fungovat, jako například:

 • abychom zjistili, zda jste či nejste přihlášeni do systému;
 • aby byla zapamatována Vaše historie vyhledávání na našich webových stránkách.

Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies jinak než přestat používat naše webové stránky.

 • Funkce třetích stran

Naše webové stránky, jako ostatně většina webových stránek, zahrnuje i funkcionality poskytované třetími stranami. Běžným příkladem je např. umístění odkazu na Facebook či Instagram nebo včlenění YouTube videa na stránky. Vyřazení těchto cookies pravděpodobně znemožní provoz funkcionalit, poskytovaných těmito třetími stranami.

Veškeré údaje jsou prostřednictvím našich webových stránek shromažďovány pomocí marketingových nástrojů, a to především Google Analytics.Tyto nástroje slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům, neumožňují však identifikaci konkrétního uživatele, resp. sběr jeho osobních údajů.

Možnost, jak předejít shromažďování těchto informací, je popsána v odstavci níže. V žádném případě však tyto údaje neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme. Více informací naleznete na webových stránkách provozovatelů jednotlivých služeb, především na adrese https://www.google.com/analytics/či v internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics.

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Jak odmítnout používání souborů cookies

Na souborech cookies jsou založeny některé funkce našich služeb. Nastavením svého webového prohlížeče tak, že umožňuje používání cookies, souhlasíte s používám cookies, které sledují Vaše chování a se zpracováním osobních údajů pomocí cookies shromážděných. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení.

Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies. Na souborech cookies jsou však založeny některé funkce našich služeb. Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách, můžete jejich užívání blokovat.

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/.

Na našich webových stránkách využívám následující cookies:

Nezbytné cookies:

 • CookiesOK – slouží k automatickému potvrzení souhlasu s ukládáním cookies;
 • externalFontsLoaded – pomáhá s načítáním fontů;
 • informationBanner – slouží k poskytování informací pomocí informačního proužku;
 • pcart – po přidání zboží do košíku spojuje uživatele s jeho aktuálním uloženým košíkem;
 • NOCACHE – vypíná cache adminům;
 • PHPSESSID – slouží k identifikaci přihlášení;
 • affiliateUniqueAccessId – po příchodu přes affiliate link;
 • displayDesktop – ve starších šablonách si může uživatel vynutit desktop verzi;
 • SRV_ID – interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti.

Analytické cookies:

 • Google Analytics - pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu;
 • Smartlook a Smartsupp – pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním úspěšnosti webu a komunikaci s klienty;
 • Google Optimize – používáme jej k vyhodnocováním úspěšnosti a zlepšování webu.

Marketingové cookies:

 • Google Adwords – používáme Adwords k cílení reklamy;
 • Seznam Sklik – používáme Sklik k cílení reklamy;
 • Facebook audience – používáme Facebook k cílení reklamy;
 • Twitter – používáme Twitter k cílení reklamy;
 • Linkedin – používáme Linkedin k cílení reklamy.